Monday 4 December 2017

روز شنبه دوم دسامبر در میدان ترافالگار گرد هم آمدیم. و مانند ماه قبل پوسترهایی با عکس آقای علیرضا رجایی – روزنامه نگار و خانم راحله رحمانی پور در دست داشتیم. کارت های "نه به اعدام" را پخش کردیم چند مورد هم رهگذران سوالاتی کرده و ابراز پشتیبانی و حمایت می کردند. علی رغم آنکه گروه های موسیقی حضور داشتند میدان مانند همیشه چندان شلوغ نبود و بنظر میرسید مردم بیشتر مشغول خرید و تدارکات کریسمس و سال نو بودند. 


No comments:

Post a Comment