Sunday 3 July 2016

به مناسبت هفت سالگی حرکت دادخواهانه مادران در ایران، آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماستتجديد پيمان با مادران پارک لاله ایران (مادران عزادار)
آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماست

شنبه دوم جولاي، ساعت دو تا سه بعد از ظهر به  مناسبت هفت سالگی حرکت دادخواهانه مادران در ایران یاران همیشگی مادران پارک لاله در لندن گرد هم آمدند تا بار دیگر با انها تجدید پیمان کنندو هم صدا با انها
خواسته های حق خواهانه و مدنی را شان را خواستار شوند

آغاز حرکت اعتراضی مادران عزادار ششم تیرماه ۱۳۸۸ بوداز ان زمان هفت سال گذشته است.
روز شنبه در هوای نه چندان گرم لندن بعد از چندین روز باران، هوا افتابی بود و مردمی هم که در امد و شد در میدان ترافالگار بودند، متفاوت بنظر می رسیدند .انسوتر بیش از یکصد هرا نفر در اعتراض به خروج  از اتجادیه اروپا راه پیمایی داشتند و شعار می دادند .و اینسوتر مردمانی دیگر ، برخی از آنها با همدلی با ما به صحبت پرداخنتند .دو زن لندنی امدند کنار ما و با خوشحالی از

سفرشان به ایران و مردم و زیبایی های ایران گفتند و از زنان جوانی که در ایران با انها گفتگو کرده بودند که پیام اآن زنان ازادی و دوستی به مردم دنیا بود. این زنان با همدلی از ما به عنوان تلاشگران دموکراسی و آزادی تشکر نمودند.  زنی انگلیس به جمع ما پیوست و عکس زندانیان را بدست گرفت و انجا کنارمان ایستاد.  سه بهایی از کنار ما می گذشتند، به ناگهان ایستادند و با تعجب به کارت های دست ما نگاه کردند که بین جمعیت پخش می کردیم و عکسی هایی  که در و در ان خواستار آزادی بهائیان بودیم . انها باصمیمیتی ویژه  در حالیکه اشک به چشم داشتند از ما سپاس گذاری کردند! . از خود پرسیدم چرا تشکر؟ مگر بهائیان ایرانی و از ما نیستند پس شعار ازادی زندانیان سیاسی برای انها هم هست .

و همسر نازنین زاغری، ریچارد کلیف هم آمده بود
در حالیکه پوستر نازنین را مشتاقانه در دست گرفته بودو خواهان آزادی همسرش بود.(نازنین زاغری به  همراه کودکش  در اپریل گذشته در راه بازگشت به انگلیس در فرودگاه تهران دستگیر شد .
تابستان پر باران و عجیبی است امسال و مردمانی که .....
پس از هفت سال ما همچنان در حمایت مادران پارک لاله ایران هستیم
مادران :
1- خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی
2- خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان
سیاسی و عقیدتی
3- خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.
ما برای ایجاد محیطی امن، انسانی و به دور از جنگ و خون ریزی و تبعیض و تحقیر تلاش می کنیم
آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماست

حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning

The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.