Sunday 3 September 2017


 روز شنبه دوم سپتامبر میدان ترافالگار بسیار شلوغ و پررفت و آمد
 بود. حضور ایرانیان در میدان کاملا محسوس بود و بسیاری از آنها
 با ما ابرازحمایت و پشتیبانی می کردند. تعداد قابل توجهی از
 کارت های "نه به اعدام" را پخش کردیم.


 و نیز عکس هایی که از مادران و همچنین از خانواده های زندانیان
 سیاسی – عقیدتی دردست داشتیم توجه چند خانواده و کسانی که مادر
 بودند را جلب می کرد و با ما گفتگو کرده و ابراز همدردی میکردند.

متاسفانه امسال هم خانواده های کشته شدگان 67 نتوانستند در خاوران
 مراسم یاد بود عزیزان از دست رفته شان را برگزار کنند. دروازه های
 ورودی همه قفل شده بود و خانواده ها گل هایی را که آورده بودند همه
 پرپرکرده و پشت دروازه ها و دیوارها ریختند.
بجز گروه ما در این روزدو گروه دیگر هم درمیدان تظاهرات داشتند.
 یکی سازمان مجاهدین که برای یاد بود کشته شدگان 1367 و اعتراض
 به حکم اعدام برنامه داشتند و با در دست داشتن پلاکارد/عکس وسخنرانی
 و نمایش فیلم و موزیک پیام هایشان را به اطلاع می رساندند.
 دیگری یک گروه بزرگ انگلیسی که گیاه خواری را تبلیع می کردند و
پوسترها و عکس های زیادی برعلیه کشتن حیوانات حمل می کردند.
 بسیاری از آنان کارت های " نه به اعدام" را با علاقه گرفته و ابراز حمایت
می کردند.