Sunday 2 July 2017

تجمع حامیان مادران پارک لاله در ماه  ژولای 2017 -لندن
ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، در همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار) در روز شنبه اول ماه ژولای 2017 بین ساعت دو تا سه بعد از ظهردر میدان ترافالگار، جلوی ناشنال گالری لندن جمع شدیم.
بدلیل برگزاری "روز کانادا" در تمام محوطه میدان ترافالگار، گروههای کوچکتر اجازه نداشتند بساط کار تبلیغی خود را در میدان برپا کنند. از اینرو ما در پیاده رو جلوی ناشنال گالری تعدادی از پوسترهایمان را در دست نگه داشتیم و تعدادی از  کارتهای "نه به اعدام" را پخش کردیم. خوشبختانه بدلیل ازدحام جمعیت  تعداد کسانی که از پیاده روها حرکت می کردند زیاد بود و از اینرو افراد بیشتری توجهشان به پوسترها و کارتها جلب شد و با ما به گفتگو ایستاده و اظهار همدردی و حمایت کردند.در این روز پوسترهای جدیدی داشتیم با عکسهای:  خانمها هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و عسل اسماعیل زاده، روزنامه نگار و عکاس خبری و آقای نیما کشوری، یکی از سه مدیر دستگیر شده تلگرام.  به تصاویر دو مدیر دیگر آقایان جواد جمشیدی و سعید نقدی دسترسی نداشتیم.
ما از خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله حمایت می کنیم که خواستار: "آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی"، "لغو مجازات اعدام و لغو کشتار انسان ها بطور عام" و "محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی" هستند.


حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.