Sunday 6 August 2017

 روز شنبه پنجم ماه آوت هوای لندن بسیار متغیر بود, ولی با خوش شانسی درطی مدتی که ما در میدان بودیم هوا صاف و آفتابی
بود.

.
 میدان ترافالگار شلوغ بود و افراد بسیاری توجهشان به حضور ما جلب شد و توانستیم صحبت ها و بحث های خوبی را در مورد سرکوب آزادیها, دستگیری ها و حتی دستگیری روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و هم چنین  تخریب گورهای دسته جمعی پیش ببریم. چند مورد هم جوانان ایرانی به انگلیسی یا فارسی با ما به گفتگو پرداختند.
     
 بدلیل جو ضد خارجی و مهاجرت که در غرب رایج است, جسته و گریخته و در حاشیه متلک های ضد خارجی هم می شنیدیم. و از سوی دیگر, انگلیسی های بسیاری از ما حمایت می کردند.  


                                                                              تعداد قابل توجهی از کارت های "نه به اعدام" را هم پخش کردیم
 
.
 براستی ما یکی از بهترین دستاورد ها را در این تجمع داشتیم.  

No comments:

Post a Comment