Sunday 5 April 2015

مادران پارک لاله لندن، از نسرین ستوده «حق کار، حق دگراندیشان» پشتیبانی می کنندشنبه چهارم ماه آپریل 2014 ، در اغاز بهار بیاد مادرانی که پس از گذشت سال ها  درد و فراق فرزندان از پای ننشستند، بین ساعت دو تا سه بعد از ظهر جلوی ناشنال گالری لندن جمع شدیم و این بار از نسرین ستوده  که می‌گوید: «جمهوری اسلامی در کنار همه محرومیت هایی که به مخالفین خود تحمیل می‌کند، از محرومیت‌های اقتصادی و شغلی نیز استفاده می‌کند..... اما حق کار، تحصیل و شغل از حقوق دگراندیشان است. جمهوری اسلامی ایران باید به محروم کردن دگراندیشان از حق حیات، به اخراج آنها از کار، به لغو پروانه شان، به قطع حقوق
بازنشستگی شان، به محرومیت آنها از تحصیل پایان دهد.» «حق کار، حق دگراندیشان» حمایت و پشتیبانی می کنیم

در هوای ابری و سرد نه چندان بهاری لندن در میدان ترافالگار لندن جوانان به شادی با بالش های پر از پرشان امده اندتا به جنگ هم روند البته نه  جنگ هسته ایی و از نوع اتمی اش .سلاح انها
بالشت های پری است که آنها را بر سر کله هم خواهند کوبید انقدر که پرها از درون چارچوب های بالشی برون خواهند پرید *در هوا به پرواز در خواهند امد و نوازندگان دوره گرد برایشان خواهند نواخت.
اما ما همچنان مصرانه، در میدان ایستاده ایم با عکس هایی از نسرین ستوده «حق کار، حق دگراندیشان»  و در تکرار و تاکید خواسته های
بحق و مدنی مادران پارک لاله: آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو مجازات اعدام و لغو کشتار انسان ها به هر شکلی. محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی هستیم.

حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning

The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.


No comments:

Post a Comment