Wednesday 25 February 2015

Million Women Rise هشت مارس

"خیزش یک میلیون نفری": حرکتی برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان


حامیان "مادران پارک لاله لندن/انگلستان، امسال به مناسبت روز جهانی زن با در دست داشتن پلاکارت ها و عکس ها، همراه باتشکل سراسری"خیزش یک میلیونی زنان" Million Women Rise، به راهپیمائی در خیابان های مرکزی لندن، می پردازد . همراه و هم صدا با هزاران زن از سراسر جهان خواهان برابری حقوق زن و مرد، جهانی بدون خشونت برای زنان می شویم .
"


No comments:

Post a Comment