Sunday 8 December 2013

ادای احترام حامیان "مادران پارک لاله" لندن،به ماندلا


ادای احترام ،به ماندلا

روز شنبه7 دسامبر طبق قرار همیشگی . حامیان "مادران پارک لاله" لندن...در ساعت مقرر در میدان ترافالگار لندن جمع شدیم این روز مقارن بود با چهارمین سال فعالیت حامیان "مادران پارک لاله" در لندن در پایان برنامه در بزرگداشت این روز با دسته گلی به همراه یاداشتی ، در بزرگداشت ماندلا رهبر افریقای جنوبی ، به سفارت افریقای جنوبی در لندن رفتیم دسته گلی به احترام ماندلا و اهداف انسانی او در خیابان کنار همه گلها و یادادشت ها بر جای نهادیم
ما حامیان "مادران پارک لاله" لندن، هم صدا با مادرانی که فرزندان خود را از دست داده و یا چشم انتظار رهائی فرزندانشان از زندان هستند دربزرگداشت  چهارمین سالگرد شروع حرکت اعتراضی مادران پارک لاله در ایران. برای بزرگداشت و ادای احترام به ماندلا، مظهر مهر و مظهر ازادي، انسانی که برای رفع آپارتاید نژادی و برقراری برابری و عدالت انسان ها جنگيد جلوی سفارت افریقای جنوبی در ترافالگار لندن به احترام می ایستیم و با او عهد می بندیم برای رسیدن به دادخواهی مادران بویژه لغو اعدام .ازادی زندانیان سیاسی تلاش نماییم
7 دسامبر 2013

حامیان "مادران پارک لاله" لندنNo comments:

Post a Comment