Sunday, 3 July 2016

به مناسبت هفت سالگی حرکت دادخواهانه مادران در ایران، آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماستتجديد پيمان با مادران پارک لاله ایران (مادران عزادار)
آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماست

شنبه دوم جولاي، ساعت دو تا سه بعد از ظهر به  مناسبت هفت سالگی حرکت دادخواهانه مادران در ایران یاران همیشگی مادران پارک لاله در لندن گرد هم آمدند تا بار دیگر با انها تجدید پیمان کنندو هم صدا با انها
خواسته های حق خواهانه و مدنی را شان را خواستار شوند

آغاز حرکت اعتراضی مادران عزادار ششم تیرماه ۱۳۸۸ بوداز ان زمان هفت سال گذشته است.
روز شنبه در هوای نه چندان گرم لندن بعد از چندین روز باران، هوا افتابی بود و مردمی هم که در امد و شد در میدان ترافالگار بودند، متفاوت بنظر می رسیدند .انسوتر بیش از یکصد هرا نفر در اعتراض به خروج  از اتجادیه اروپا راه پیمایی داشتند و شعار می دادند .و اینسوتر مردمانی دیگر ، برخی از آنها با همدلی با ما به صحبت پرداخنتند .دو زن لندنی امدند کنار ما و با خوشحالی از

سفرشان به ایران و مردم و زیبایی های ایران گفتند و از زنان جوانی که در ایران با انها گفتگو کرده بودند که پیام اآن زنان ازادی و دوستی به مردم دنیا بود. این زنان با همدلی از ما به عنوان تلاشگران دموکراسی و آزادی تشکر نمودند.  زنی انگلیس به جمع ما پیوست و عکس زندانیان را بدست گرفت و انجا کنارمان ایستاد.  سه بهایی از کنار ما می گذشتند، به ناگهان ایستادند و با تعجب به کارت های دست ما نگاه کردند که بین جمعیت پخش می کردیم و عکسی هایی  که در و در ان خواستار آزادی بهائیان بودیم . انها باصمیمیتی ویژه  در حالیکه اشک به چشم داشتند از ما سپاس گذاری کردند! . از خود پرسیدم چرا تشکر؟ مگر بهائیان ایرانی و از ما نیستند پس شعار ازادی زندانیان سیاسی برای انها هم هست .

و همسر نازنین زاغری، ریچارد کلیف هم آمده بود
در حالیکه پوستر نازنین را مشتاقانه در دست گرفته بودو خواهان آزادی همسرش بود.(نازنین زاغری به  همراه کودکش  در اپریل گذشته در راه بازگشت به انگلیس در فرودگاه تهران دستگیر شد .
تابستان پر باران و عجیبی است امسال و مردمانی که .....
پس از هفت سال ما همچنان در حمایت مادران پارک لاله ایران هستیم
مادران :
1- خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی
2- خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان
سیاسی و عقیدتی
3- خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.
ما برای ایجاد محیطی امن، انسانی و به دور از جنگ و خون ریزی و تبعیض و تحقیر تلاش می کنیم
آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماست

حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning

The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

Tuesday, 28 June 2016

به مناسبت هفت سالگی حرکت دادخواهانه مادران در ایران ، تجديد پيمان با مادران پارک لاله

به مناسبت هفت سالگی حرکت دادخواهانه مادران در ایران
تجديد پيمان با مادران پارک لاله (مادران عزادار)

شنبه دوم جولاي، ساعت دو تا سه بعد از ظهر
مادران خواهان آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی  و لغو اعدام ، در ایران هستند.
به  مناسبت هفت سالگی حرکت
دادخواهانه مادران پارک لاله  در ایران، یاران همیشگی مادران بار دیگر با انها تجدید پیمان می کنند و هم صدا با انها خواسته های مدنی را شان را خواستار شدند ما با انها در اين هفت سال هم صدا و همراه بوديم و رئوس خواستهاي حق خواهانه و مدني مادران پارك لاله را تكرار مي كنيم
آغاز حرکت اعتراضی مادران عزادار ششم تیرماه ۱۳۸۸ بوداز ان زمان هفت سال گذشته و مادران علیرغم فشارها و عدم پاسخ گویی مسئولان، خواسته های انسانی و بر حق شان را پیگیری.می کنند
 ما مادران پارک لاله :1- خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم.
2- خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
3- خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.
به منظور هم صدائی با "مادران پارک لاله " ما شنبه دوم جولاي، ساعت دو تا سه بعد از ظهر جلوی ناشنال آرت گالری لندن جمع می شویم.
آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماست
حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان


Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning
The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

Location: North Terrace of Trafalgar Square (in front of the National Gallery)
Nearest Tube Charing Cross: Bakerloo and Northern line
h 


15.00 – 14.00:Time
Saturday: 2Th .July 2016

In one voice and with solidarity with Mourning Mothers of Iran (Park Laleh)
We, the supporters of Mothers of Laleh Park, reaffirm our solidarity with the Mourning Mothers of Iran (Park Laleh) to commemorate the 7th anniversary of their movement.
We have been supporting those mothers who were persistently asking for their rightful demands and civil rights in the past Seven years. Here again we repeat their voice:
Seven years is passed since the beginning of the protest movement in 2009 in Iran. “Since 26 June 2009, the mourning mothers gather in Laleh Park in Tehran every Saturday with the photos of their children and lit up candles and demand justice. They also used any peaceful means of protests to send their message across to the authorities.
“We are a group of mothers and families of those who have lost their lives or suffered during the Islamic regime of Iran who demand the followings:
Mourning Mothers of Iran asks for
STOP EXECUTION
Free Political Prisoners

Identification, detention and punishment of those who had committed crimes since the formation of Islamic regime in Iran.
We pursue our three main demands and will not back off until we achieve them.
Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London
Saturday: 2Th .July 2016

15.00 – 14.00:Time

Sunday, 5 June 2016

مادران خواهان آزادی زندانیان بهایی در ایران هستند

همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران
عزادار)

مادران خواهان آزادی زندانیان  بهایی در ایران هستند
به منظور هم صدائی با "مادران پارک لاله " حامیان "مادران عزدار ایران" لندن شنبه چهارم ماه ژوئن 2016 ساعت دو تا سه بعد از ظهر جلوی ناشنال آرت گالری لندن جمع شدند بیاد مادرانی که پس از گذشت هفت سال درد و فراق فرزندان از پای ننشستند و  بیاد فرزندان از دست رفته شان آزادی تمامی

زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
و با تاکید براي دستیابی به حقوق بشر و حقوق شهروندی خواهان آزادی زندانیان  بهایی در ایران هستند
تعداد زیادی از بهاییان در سه دهه اخیر بازداشت، زندان و یا اعدام شده اند.این زندانیان سالهاست به اتهاماتی در زندان اند که طبق هیچ معیار شناخته شده بین المللی جرم محسوب نمی شود.
حامیان "مادران پارک لاله" در لندن " شنبه چهارم ماه ژوئن  2016 بار دیگر بر خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله تاکیدکردند..خواسته ها: آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی و هفت سال گذشته در ایران
حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان


Tel: 0044-7952513869
k/
Find us on Face book: mothers. Mourning

The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

Friday, 27 May 2016

مادران خواهان آزادی زندانیان بهایی در ایران هستند


همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار)

شنبه چهارم ماه ژوئن  2016 ساعت دو تا سه بعد از ظهر
ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، بیاد مادرانی هستیم که پس از گذشت هفت سال درد و فراق فرزندان از پای ننشستند و  بیاد فرزندان از دست رفته شان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هستند.
پس از پیروی انقلاب ، بهاییان در ایران از تحصیل و کار در اماکن دولتی منع شدند حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی شناسد.تعداد زیادی از بهاییان در سه دهه اخیر بازداشت، زندان و یا اعدام شده اند.این زندانیان سالهاست به اتهاماتی در زندان اند که طبق هیچ معیار شناخته شده بین المللی جرم محسوب نمی شود.
مادران براي دستیابی به حقوق بشر و حقوق شهروندی،خواهان آزادی زندانیان  بهایی در ایران هستند
حامیان "مادران پارک لاله" در لندن " شنبه چهارم ماه ژوئن  2016 ساعت دو تا سه بعد از ظهر جلوی ناشنال آرت گالری لندن جمع می شویم.بار دیگر مصرانه بر خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله تاکید مي کنیم.خواسته ها: آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی و هفت سال گذشته در ایران
حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Saturday: 4th .June 2016
15.00– 14.00:Time
Free Baha’i prisoners in Iran
In one voice and with solidarity with Mourning Mothers of Iran (Park Laleh),
Mothers demand the freedom of Baha’i prisoners in Iran.
Saturday 4 June 2016, between 2-3 pm
We the supporters of “mothers of Laleh Park” in London, remember the mothers mourning the loss of their loving sons and daughters over the past seven years since the mass protests after the disputed presidential election of 2009 and are demanding the release of all political prisoners and prisoners of conscience.
After the 1979 revolution in Iran, Baha’is were systematically suppressed and denied of their civil and Human Rights. Baha’ism is not recognised as a religion in the Iranian constitution
. In the past three decades, a large number of Baha’is have been arrested, imprisoned and executed solely for their beliefs. 
Iran is a signatory to Universal Declaration of Human Rights and we demand that the Iranian Government to free the Baha'i’s to fulfil their obligations.
Supporters of the Mourning Mothers of Iran in London will gather in front of the National Gallery on Saturday 4 June 2016 between 2 and 3pm to strongly support demands of the Mourning Mothers of Iran which are:  Abolition of capital punishment, unconditional release of all prisoners of conscience and to bring all perpetrators of crimes against humanity in the past thirty seven years to justice.
Supporters of the Mourning Mothers of Iran, London, UK
Please come and join us there.

Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning

The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

Location: North Terrace of Trafalgar Square (in front of the National Gallery)
Nearest Tube Charing Cross: Bakerloo and Northern line

Sunday, 8 May 2016

مادران پارک لاله آزادی امید کوکبی خواست فوری ماست

همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار)
مادران خواهان آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران هستند
شنبه هفتم می، ساعت دو تا سه بعد از ظهر
مادران: کارگران زندانی را آزاد کنید!

حامیان مادران پارک لاله لندن ، روز شنبه هفتم می، ساعت دو تا سه بعد از ظهر همراه با پلاکات ها و عکس ها.در میدان ترافالگارلندن گرد هم امدند میدان پر بود از جمعیت، مردمانی از سرزمین های گوناگون .

با تاکید بر سه خواسته بحق و مدنی مادران پارک لاله آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی و پنج سال گذشته در ایران همچنین  آزادی امید کوکبی و حسین رونقی ملکی و نرگس محمدی خواست فوری ماست
زندانیان بیمار باید فورا از امکانات درمانی برخوردار شوند!
حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Tel: 0044-7952513869


ot.co.uk/

Find us on Face book: mothers. Mourning

The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.